Temeljem članka 26. i članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJ / ICA-pripravnik/ca
- 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13).
- prvostupnik predškolskog odgoja/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje
- dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju st 2., st.4 i st.10 (ne starije od dana objave natječaja):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
b) potvrda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
c) potvrda CZSS da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere

Isprave se mogu priložiti i u neovjerenom presliku. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/ Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, Dr. Franje Račkog 18 b, 32270 Županja, uz naznaku: ''Za natječaj - odgojitelj / ica. Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i Dječjeg vrtića Maslačak 16.04.2019. - 24. 04.2019.godine. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u zakonom propisanom roku. Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

U Županji 16.04.2019. godine

Obavijesti

NAZIV PROJEKTA : „MASLAČCI I GOLUBOVI – JEDNI UZ DRUGE“ - Upoznaj me i postanimo prijatelji!

Opis projekta:
Dana 20.02.2019. (srijeda) održana je likovno-kreativna radionica „ Očuvanje etno kulturne baštine“ na veliku radost svih sudionika radionica je bila vrlo uspješna, kreativna te sa puno pozitivnih emocija.
Sudionici:
• Djelatnici INA-e d.d. (20-tak sudionika)
• Djeca DV „MASLAČAK“ iz skupina „Srce“ (24 djece) sa odgojiteljicama Mirjanom Čop i Magdalenom Leaković
• Članovi udruge „Golubovi“ (15 članova)
• Volonteri udruge (6 sudionika)
• Predsjednica udruge Gordana Tomić; animator Anita Blažević
• Članovi grupe Opća opasnost
• Ravnateljica DV Maslačak, Terezija Nemetz
Na početku radionice djeca su kroz kratki program (ples i igru) upoznala goste sa običajima svoga kraja. Prikazan je splet zaboravljenih igara, koje će izvesti i na već tradicionalnom „Malom šokačkom sijelu“.
Na priloženim fotografijama mogu se vidjeti sve tehnike koje su korištene za izradu etno predmeta i tradicijskog ruha:
• ZLATOVEZ – „pranđare" (šokačke marame)
- „oplećci“ (šokačke bluze)
- prsluci
- broševi, narukvice …
Tehnike: šljokice, zlatni prah, zlatni kolaž, zlatni konac, zlatni markeri.
• NIZANJE „ZLATNIH DUKATA“
Tehnika: zlatni kolaž
• IZRADA UKRASNIH ŠARENIH TIKVICA
Tehnika: grataž
• IZRADA ŠOKAČKIH KECELJA, ŠTRAFNI I RAZNIH „MILJETIĆA“
Tehnika: drvene boje, flomasteri
• IZRADA NARODNIH „OTARAKA“ (ručnici)
Tehnika: kolaž papir, drvofix, šarena vuna
• IZRADA I UKRAŠAVANJE TRADICIONALNIH I GLAZBENIH INSTRUMENATA – tamburice
Tehnika: tempera, vuna
• IZRADA MASKI
Tehnika: mozaik

Kroz gore navedene aktivnosti ostvaren je u potpunosti zadani cilj i vizija:
- poboljšanje kvalitete življenja djece, mladih i osoba sa invaliditetom
- senzibilizacija zajednice o njihovim potrebama i mogućnostima
- razvijanje komunikativnih vještina i osjećaja pripadnosti grupi i društvenoj zajednici i stvaranju pozitivne slike o sebi i okolini življenja.


U Županji 21.02.2019. godine

Galerija
Pogledajte jelovnik 2019.godine!
Jelovnik
DANI VRTIĆA!
Dani vrtića